mandag den 16. december 2013

The Washington Consensus

I december 2005 skrev jeg første gang om begrebet 'The Washington Consensus'. Det blev til nedenstående oversigt over de problemer jeg så i tilknytning til fænomenet.


Nu - otte år senere - er begrebet aktualiseret på grund af frihandelsforhandlingerne mellem EU og USA. Jeg genoptrykker derfor det gamle oplæg:


The Washington Consensus

Sådan kaldes den politiske linie som USA tegner for udvikling på den globale scene. Det betegner den politik som den amerikanske regering understøtter og linien realiseres i høj grad på den internationale scene via verdensinstitutioner som: Valutafonden (IMF), Verdensbanken og Verdenshandelsorganisationen (WTO). Hvordan denne politiske aktivitet foregår beskriver Susan George i bogen ”En anden verden er mulig, hvis …”[1]

Jeg har læst bøger og artikler af Susan George siden jeg i slutningen af 1980erne skrev mit Ph.d. projekt.[2] Projektet handlede om udvikling af didaktisk tænkning til brug for planlægning af miljøundervisning. Jeg var dengang – og er stadig – overbevist om, at miljøproblemer har meget høj sammenhæng med den globale fordeling af klodens ressourcer, hvilket min læsning af netop Susan George kun bekræftede. Nu nærmer jeg mig afslutningen på min erhvervsaktive livsperiode og bliver i den forbindelse opmærksom på, at beskrivelsen af de amerikanske aktiviteter på den internationale politiske scene også i uhyggelig høj grad forklarer de forandringer, som jeg har set i uddannelsesverdenen i løbet af mine mere end fyrre år i og omkring lærerarbejdet. Jeg startede i folkeskolen i 1952 og har med undtagelse af et enkelt års afstikker til en elevplads i toldvæsnet, haft beskæftigelse som elev, lærer eller som læreruddanner lige siden. Det er der meget at fortælle om. Her vil jeg pege på de politiske initiativer, som Susan George beskriver i bogen ”En anden verden er mulig, hvis …”. Derefter vil jeg vise, hvad det betyder af ændringer og nedskæringer i det lærerarbejde, som jeg har troet jeg kunne være med til at udvikle i nu snart 40 år.

De amerikanske politiske prioriteter som Susan George refererer til er:
  1. at opmuntre til konkurrence
  2. at holde inflationen nede
  3. at fokusere på eksport og forøge handel
  4. at tillade kapitalen at flyde frit over grænser
  5. at sænke skatter
  6. at fastholde og evt. forøge begunstigedes skattefordele
  7. at privatisere
  8. at øge arbejdsmarkedets fleksibilitet og arbejdskraftens mobilitet
  9. at indføre brugerbetaling og gebyrer

Disse punkter kan opsamles under betegnelsen neo-liberalisme. Der er dog tale om et fornyet og kompliceret samspil mellem gamle kendinge som social-darwinisme og nyere problemstillinger samlet under betegnelser som etnicitet, religiøsitet og fundamentalisme indfiltrede i slagkraftige økonomiske betragtninger. De sidste gerne i form af kortsigtede cost-benefit beregninger, der angiveligt godtgør, at vi ikke lige nu har råd til at tilgodese hverken samfundets svage eller miljøet. Da jeg har brugt år af mit liv på at beskrive, hvordan miljøundervisning nødvendigvis må ses i sammenhæng med fordelingsproblemerne i denne verden, kan jeg næppe hemmeligholde, at mit synspunkt snarere er, at det kan koste os meget dyrt at vente med investeringer i forhold til klodens svageste. Det er mit ærinde at beskrive, hvad ovenstående politik allerede har betydet for undervisningssektoren – og hvad det formodentlig vil betyde i de kommende år. Med afsæt i de 9 formulerede prioriteter beskriver jeg virkningerne i uddannelserne sådan, som jeg allerede har oplevet det eller må grue for, at det vil blive.

1. Konkurrence som det organiserende princip

I 60’erne hed det sig, at uddannelsessystemet skulle indfange ’restgrupperne’. Det var anset for nødvendigt, fordi der manglede arbejdskraft. Som datter af en kedelpasser hørte jeg til restgruppen og det lykkedes mig da også at erhverve en lærereksamen i 1968. Jeg blev ansat i en skole, hvor idealet i høj grad handlede om at bringe alle elever igennem et 9-årigt udelt skoleforløb. I praksis betød det, at vi arbejdede ihærdigt på at ophæve de sidste delinger i skolen. Vi var optagede af at også børn fra hjem uden telefon skulle opleve sig beriget i skolen. Vi knoklede med at give piger og drenge en ligeværdig uddannelse osv. Der blev lagt vægt på, at alle skulle deltage ligeværdigt på tværs af forskelligheder.

I dag tales der i stigende grad om ’det naturlige’ i at dele eleverne på grundlag af deres skolepræstationer. Der argumenteres for, at holddeling skulle være til fordel for alle såvel de dygtige som de på alle måder mindre bemidlede. Hvem der hører til de første og hvem der tilhører de sidste – det må jo afgøres gennem konkurrerende virksomhed.

Den konkurrerende virksomhed må samtidig ledes stærkt, så management bliver et nyt nøgleord i uddannelsessektoren. I skolen får det endda en særlig konkret udformning med begrebet ’classroom management’. Læreren bliver ’manager’ mere end opdrager, underviser og danner – som ellers er de gode danske ord, for det som har været ledetrådene for læreren.

Konkurrence bliver det organiserende princip og det understøttes gennem offentliggørelse af ’resultat- og scorelister’.

2. Uddannelse som privat investering og offentlig udgift

Jeg lærte i uddannelsesøkonomi, at skole og militær havde det til fælles, at investeringer i disse sektorer ikke nødvendigvis ville føre til øget inflation. De skattekroner, der anbringes i skolens og militærets isenkram, vil ikke i sig selv øge nogens købekraft. Man kan altså, ved at skabe job i den sektor der producerer isenkrammet til de to områder, skabe job - uden det straks sætter skub i inflation. Det ser dog ud til, at isenkrammet i højere grad er tilgået militæret end skolen indenfor de sidste år. Det er muligt, at det er sandt når militæret mener de ikke er blevet tilgodeset. Skolen er det i hvert fald ikke. Inflationen er ikke holdt nede ved hjælp af en kanaliseret investering i skolens materiel.

Tvært imod siger ideologien omkring skolen, at den er en offentlig udgift, der må arbejdes på at begrænse. Der bliver talt om, at universiteter og skoler må øge ’produktiviteten’ år for år, så derfor kan taxameter- og bloktilskud selvfølgeligt løbende skæres ned.

Internationale organer som OECD – der ikke er ubekendt med ”The Washington Consensus” – kommer igennem med at betegne den danske folkeskole som ’verdens dyreste’ uden det er til at gennemskue beregningsgrundlaget. Til udgifterne i den danske skole regnes lærerlønninger men også lønninger til rengøring, sundhedspleje, skolebibliotek, talepædagogik, specialpædagogik, støttepædagogik, ledelse og administration. Gad vist om det er sammenligneligt med andre skolevæseners lønningsgrundlag og om der er taget højde for dansk lønniveau? Det er i hvert fald ikke udgift alene forbundet med undervisning, der er sammenlignet. Det kan man se netop med det blotte øje, når man besøger andre landes skolevæsner. Det er ikke ekstravagancen i den danske folkeskole, der skinner i øjnene.

Det er sandsynligt, at enkelte forældrefinansierede private skoler kan fremvise flere bærbare computere og mere informationsteknologisk udformet undervisning. Det er så netop udtryk for, at der sker en polarisering i disse år. De velsitueredes børn anbringes i private skoler med isenkrammet og bogmaterialet i orden. De marginaliserede indvandrerbørn anbringes i andre private skoler baseret på diverse trosforhold og kun de sidste efterlades i folkeskolen.

Den udvikling er særdeles bekymrende. Jeg har opfattet folkeskolen som en af demokratiets væsentligste institutioner, måske den sidste. I min lærertid opfattede jeg det som en meget væsentlig del af mit kald at medvirke til at skabe sammenhængskraft i det danske samfund. Den væsentligste forudsætning for, at folkeskolelærere kan bidrage til sammenhængskraft forsvinder med privatisering af grunduddannelsesområdet.

Uddannelse er blevet en ’vare’ og de bedste varer købes af de begunstigede.

3. Internationalisering af de danske uddannelser

Det hedder sig, at vi skal satse på at klare os i den internationale konkurrence. Der tales derimod meget lidt om, hvilket ansvar vi har overfor udformningen af ’globaliseringen’. Vi er enige om, at vi har et ansvar i kraft af det høje uddannelsesniveau, som forholdsvis mange allerede har i Danmark, men vi er ikke enige om, hvad ansvaret indebærer. Der tales meget lidt om, hvad vi kunne berige Verden med i form af omfordeling af goderne. Det har vi ellers høstet erfaring med igennem det sidste par århundreders danske socialpolitik. Det er ikke det globale velfærdssamfund, der er på dagsordenen.

I stedet forfølges den dagsorden neo-liberalisterne sætter. Den går ud på at konkurrere og kapitalisere. Med den dagsorden bliver det meget vanskeligt at bevare et dansk uddannelsesvæsen endsige overhovedet et dansk sprog. Hvem ude i verden skulle være interesseret i at deltage i uddannelser, der er kreeret til en dansk mentalitet og på et sprog, som kun meget få udlændinge kan lære? Vi må så at sige konkurrere på udebane og derved bidrage til marginalisering af vort eget skolesystem. (Og den højt besungne ’danske mentalitet’ bliver mere og mere hul i og med udhulingen af det velfærdssamfund, som var dens basis.)

Man kan spørge, hvad er det for et indhold i vore uddannelser, der tænkes at have international bevågenhed? Er det et sådant indhold vi er interesseret i at lægge i vore udannelser?

Vi mærker tendenserne. De mange OECD-undersøgelser giver grund til at tro, at fremtidens skole bliver en færdigheds- og kompetenceorienteret skole. En skole hvor færdigheder bliver parret med en velafgrænset konsensusformuleret paratviden. Vi ser allerede kanons udformet på folkeskolens område.

Kvalifikationer som en langtidsholdbar dannelse gør sig ikke på ’markedet’. Festforestillinger om, at der må være sammenhæng mellem demokratiudvikling og talen om menneskerettigheder er dømt yt! Frihed defineres som handelsfrihed.

4. Mobilitet, evaluering og akkreditering - tre sider af samme sag

I Danmark har vi en lang tradition for, at kvalitet er fastlagt via love og cirkulærer. Det har sikret en høj uddannelsesstandard igennem det sidste århundrede, men det er naturligvis en omkostning for staten. I stedet forventes de danske uddannelser at indgå i konkurrencen på det internationale uddannelsesmarked. Indenfor de næste fem år forventes f.eks. læreruddannelsen af skulle akkreditere sig i lighed med amerikanske colleges. Akkreditering kan ses som en slags evaluering blot er den ikke gennemført af statens evalueringsinstitut, den er foretaget af internationale paneler og får betydning for den pris vi kan forlange af udenlandske studerende, der evt. vil lade sig indskrive ved vore institutioner. Hvis vi da overhovedet overlever akkrediteringen, altså!

Uddannelsesplanlægning bliver en saga blot til fordel for loven om ’udbud og efterspørgsel’.

Teknokrater afgør ikke alene hvad skolen skal handle om, men også hvordan den skal handle om det. Undervisningsministeriet har for længe siden skåret på den faglige ekspertise indenfor de enkelte skolefag, som fagkonsulenterne udgjorde igennem 70’erne og 80’erne. Folkeskolelærerne kan ikke længere hente inspiration gennem ministerielle konsulenter og de kommunale konsulenter bliver i og med skattestoppet også en saga blot. I stedet har lærerne fået bindende fagmål og trinmål – og nu sidst også kanoniseret stof.

Svaret på det problem, som den øgede mobilitet i befolkningen rejser for skolen, bliver mere ensartethed frem for at opfinde måder at gøre mangfoldigheden frugtbar på. Uddannelse bliver teknisk mere end dannet.

5. Skattestop – afgrænsning af fællesskab og demokrati

I den danske udgave af neo-liberalisme bliver resterne af velfærdsstatens institutioner udsultet. Som nævnt er der sparet kraftigt på ministeriernes ansatte. Ministre har ikke længere brug for hverken gode eller kritiske råd – kun økonomisk spare-rådgivning tæller. Skattestop er blevet mantraet. Kommunernes økonomiske råderum begrænser de lokale muligheder for at udfolde alternative skoletænkninger.

Jeg har, som mangeårig skolekonsulent i et større skolevæsen været med til at udvikle tiltag, der byggede på lokale ideer om fællesskab og solidaritet. Det var fx vores overbevisning, at alle elever ville profitere af enhedsskole og samlæsning. I særdeleshed hvis vi udviklede indhold og metoder, der havde livsnære og demokratibekræftende budskaber til alle. Den tænkning lider naturligvis skibbrud, hvis målet er, at alt og alle skal måles på paratviden med færdighedstest.

Med den tilgang får vi ikke gjort det, som vi danskere har tillært os i de sidste hundrede år, frugtbart på den internationale scene. Hvis vi fx er særligt gode til at behandle mennesker ligeværdigt og til at håndtere konflikter, så vil disse fortrin snart blive opfattet hule, når de underlægges markedsmekanismer. Det vil vise sig, at man ikke kan være både med-menneskeligt orienteret og samtidig understøtte marginaliseringen af grupper, der udkonkurreres.

Omsorgen for de udkonkurrerede var netop det vi varetog med opbygningen af velfærden i Danmark. I en neo-liberalistisk konkurrenceøkonomi er den gruppe aldeles uinteressant. Det er kommet så vidt, at man d. 23. november sidste år kunne høre pr-maskineriet i partiet Venstre fremføre et standpunkt i morgenradioen, der betød, at jeg, der har betalt millionbeløb i skat igennem mine fyrre arbejdsår, angiveligt skulle fratages min stemmeret, når jeg nu om lidt går på pension!

6. Elite-skolerne giver nye fordele for få – og marginaliserer flere

Det hedder sig, at ”Uddannelse og forskning er nøglen til fremgang. Informationsteknologi er et værktøj til at nå målene.”[3] Det bliver den kommercielle udnyttelse af de menneskelige og materielle ressourcer mere end menneske selv, der er i centrum for opmærksomheden. I kampen om at opnå handelsfordele skal Danmark satse på elever, der kan indgå i den nye internationale elite. Danmark skal indrette sit skolevæsen sådan, at det giver adgang til transnationale uddannelser. Det betyder, at dagsordenen sættes af det internationale marked.

Forskning på baggrund af værdibaseringer betegnes ’smagsdommeri’ – endskønt det netop er hvad neo-liberalister bedriver understøttet af  ”The Washington Consensus”. Men det lykkes tilsyneladende at få den neo-liberalistiske dagsorden sidestillet med neutralitet og alle andre dagsordener kategoriseret under ’smagsdommeri’. Ved at dæmonisere alle andre dagsordener opnår neo-liberalisterne at få verden delt op i lejre. Der er ’de rigtige’ og ’de forkerte’ – da de sidste er forkerte behøver man ikke at tage hensyn til deres opfattelser af verden.

Flere føler sig afmægtige, for de kan end ikke få deres verdensbille sat til drøftelse på den politiske dagsorden – ej heller i uddannelsessystemet. Netop skolens kulturelle grundlag og dens legitimitet har ligget mig på sinde i min tid som lærer og læreruddanner. Jeg har påstået, at skolens store udfordring er, at lære sig at arbejde lødigt med det normative. I den demokratiske institution skole må dagsordener brydes og meninger underkastes etiske vurderinger i fælles fornuftsøgning.[4]

Det kan man ikke, hvis den ene part på forhånd frakendes enhver fornuftig tanke!

7. Privatisering af uddannelsessektoren – en by i Italien

Folkeskolens historie er historien om, hvordan folket fik lige adgang til uddannelse. Den historie brydes med privatiseringstendenserne.

Den såkaldte Bologna-proces har hjulpet til gennemførelse af mange af de ønsker, som The Washington Consensus’ fædre måtte have. De europæiske uddannelser er, under dække af mål om mobilitet og sammenlignelighed for studerende, blevet privatiserede og konkurrenceorienterede. Uddannelser, der tidligere har været kvalificerende qua den bekendtgørelse de var underlagt, bliver nu bedt om at dokumentere ’resultater’ ved brug af kvalitetsnøgler og akkretiteringsprogrammer.

De mellemlange videregående uddannelser er blevet samlet i selvejende centre, de såkaldte CVU’er. Det er oplagt, at disse centre allerede nu er kastet ud i indbyrdes konkurrence om ’markedsandele’ og det er lige så oplagt, at nogle af disse centre på længere sigt vil  bukke under for markedsvilkårene.  Det handler ikke om kvaliteten af den uddannelse de leverer, men om deres ’tæft’ for handel.

I dag handler uddannelsesplanlægning mere om økonomi end om pædagogik.

8. Tjenestemandssystemets afskaffelse

Da jeg blev ansat ved en skole første gang skulle jeg underskrive en såkaldt vandelsattest. Det forventedes af mig, at jeg var loyal imod den danske stat og til gengæld blev jeg tjenestemand med en særlig sikkerhed i ansættelse. Lønningerne var ikke specielt høje, men det betød mindre for jobbet havde en vis anseelse og oplevedes vigtigt.

Vi havde stor frihed i udformningen af arbejdet og det blev drevet af engagement og håb om en bedre verden. Det er beviseligt, at mange lærere lagde mange kræfter i demokratiske organer og organisationer. Arbejdet var indvævet i arbejdsiver og optimisme om at forandringer til det bedre var mulige. Vi organiserede os og arbejdede sammen i kollektive bevægelser.

I dag bliver nye lærere ansatte ved et amt med stående trussel om forflyttelse eller opsigelse. De er på Ny Løn og må bruge en del af deres energi på at udkonkurrere kolleger. I universitetsverdenen er det blevet i stigende grad vanskeligt at blive andet en timelønnet medarbejder.

Undervisere er blevet ’lønarbejdere’ – nogle endda ’løsarbejdere’.

9. Brugerbetaling hænger sammen med brugerdefinering af skolen

Skolen blev, som ovenfor beskrevet, historisk formuleret som en demokrati-befordrende institution. Med den varegørelse uddannelse udsættes for i dag bliver det pakke-løsninger og resultater, der spørges efter. Hvem vil betale for tidkrævende demokratiformer til fremme af de fordragelige problemløsninger? Kvalitetsbestemmelse går i stedet på om man får den vare, som man hver for sig har betalt for – ikke om man er blevet konfronteret med andre opfattelser og er blevet nødt til at indgå kompromisser undervejs.

Uddannelse er blevet ’brugerdefineret’ og det fremmer populisme frem for kvalitet.

Det belaster så i allerhøjeste grad også lærerne, at de i varetagelsen af deres job bliver bedømt på de enkelte egoflipperes tilfredshed – ikke på om de, med folkeskolens formål som omdrejningspunkt, varetager fællesskabets interesser. Skolen er blevet brugernes kampplads. Hvis lærere fremhæver skolens institutionelle forpligtelser overfor fællesskab og demokrati har de blot deres egen fortolkning at henholde sig til – ikke en loyal konstituerende forsamling. Statsministeren kan omtale læreres bestræbelser med en nedgørende bemærkning om ’rundkredspædagogik’.

Den løbende debat om PISA-undersøgelser demonstrerer, at PISA er et OECD-instrument. Det lykkes med PISA at sætte netop den dagsorden for uddannelserne, som The Washington Consensus er udtryk for.

Hvornår sætter vi en dansk dagsorden? Hvor er fagbevægelsen henne? Netop Dansk Specialarbejderforbund satte i 1972 sin egen dagsorden med et meget engageret initiativ omkring samfundsfags- og historiebøgernes indhold.[5] Det er rigtigt, at dagsordenen i dag er større og scenen er international – men der er des mere brug for at forene kræfterne.

Og det kan jeg jo sagtens sige. Jeg der er ved at have fået nok af fortløbende nedskæringer indenfor mit arbejdsfelt -  og snart er pensionist!

Jette Bøndergaard

 [1] Susan George: En anden verden er mulig, hvis … Forlaget Sohn, 2004
[2] Jette Bøndergaard: Miljøundervisning – politisk dannet opgør med den tekniske rationalitet. Licentiatprojekt ved Danmarks Lærerhøjskole, 1991
[3] Globaliseringens udfrodring til faglighed og kvalitet inden for uddannelse, forskning og it. Dansk formandskab i Nordisk Ministerråd for uddannelse, forskning og it 2005. Undervisningsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. S. 3
[4] Jette Bøndergaard: Skolen må ville noget. S. 259 ff i Pædagogiske Grundfortællinger red. Af Niels Reinsholm og Hans Skadkær Pedersen. Kvan. 2001
[5] DASF lægger op til debat om: Skolebøgernes indhold. Debatoplæg ugivet på grundlag af DASF-konference i 1971

Ingen kommentarer:

Send en kommentar